Algemeen 

Voor CareConnections B.V. (hierna “CareConnections”, “we” of “wij”), gevestigd te Leusden aan de Fokkerstraat 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62033425, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
In deze privacyverklaring beschrijven we:

 • Hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken via onze website, careconnections.nl;
 • hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen, en;
 • welke rechten jij hebt aangaande de persoonsgegevens die we van jou verwerken.

Wil je meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens middels de Zorgapp of Cliëntapp Eva? Die privacyverklaring kan je hier raadplegen.

Transparant over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke is CareConnections verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens overeenkomstig wettelijke vereisten. Wat houdt dit in? Wij communiceren transparant over de persoonsgegevens die we van jou verzamelen, hoe wij deze gegevens verwerken, beveiligen en hoe je een beroep kan doen op je rechten.
Op elk moment kan je CareConnections verzoeken het verwerken van jouw persoonsgegevens te staken of jouw persoonsgegevens te verwijderen. Voor meer informatie, verwijzen we naar jouw rechten hieronder.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom

‘Persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Kortom, alle informatie die over jou gaat of naar jou te herleiden is. Via de CareConnections website, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens, zoals je naam en e-mailadres

Wanneer je ervoor kiest om CareConnections een bericht te sturen via de website, ons belt of onze klant wordt, verwerken we jouw contactgegevens om jouw vraag te beantwoorden en/of om in contact te blijven en je toe te voegen aan onze klant administratie.
CareConnections verwerkt deze persoonsgegevens alleen wanneer je er zelf voor kiest om contact met ons op te nemen. Wij verwerken daarom jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het beantwoorden van jouw vraag of het aanmelden als klant.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website

We maken gebruik van de functionele en analytische cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, bijvoorbeeld welke pagina’s bezocht worden. CareConnections heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingericht overeenkomstig de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee zorgen we ervoor dat wij en Google niet het volledige IP-adres verwerken en er geen verdere gegevens met Google gedeeld worden.
Omdat het verwerken van deze (persoons)gegevens geen of geringe gevolgen heeft voor jouw privacy, verwerken wij deze gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Leadinfo software

CareConnections maakt gebruikt van de software van Leadinfo om bedrijven te identificeren die onze website bezoeken. Deze informatie kan worden gebruikt om bedrijven te benaderen. CareConnections verwerkt hiertoe jouw IP-adres en koppelt deze via Leadinfo aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Leadinfo en CareConnections slaan jouw IP-adres niet op. Je IP-adres wordt enkel gebruikt om algemene bedrijfsgegevens op te halen.
Omdat ook hier de verwerking van deze (persoons)gegevens geringe gevolgen heeft voor jouw privacy, verwerken wij deze gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Marketingcookies

CareConnections maakt gebruik van LinkedIn en Facebook om onze advertenties op andere sites te beheren. Indien je ons toestemming geeft voor het plaatsen van marketingcookies, zal informatie verzameld worden over jouw activiteiten op de website, een User-ID, je browser-ID en jouw IP-adres. Dit maakt het mogelijk om jou specifieke advertenties te tonen op LinkedIn en Facebook. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om jou via één van deze kanalen te benaderen. Voor meer informatie over cookies, lees hier onze cookie verklaring. Je kan je cookie-instellingen altijd beheren via de instellingen van je browser.
Jouw persoonsgegevens worden enkel voor dit doel verwerkt wanneer jij akkoord geeft voor de verwerking van cookies op de CareConnections website.

Delen met derde partijen

CareConnections deelt uitsluitend gegevens met de hiervoor genoemde derde partijen en heeft hier verwerkersovereenkomsten mee afgesloten. In beginsel deelt CareConnections geen gegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), mocht dit wel voorkomen, dan zal CareConnections in ieder geval passende maatregelen nemen om de gegevens en jouw rechten te beschermen door bijvoorbeeld modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) overeen te komen. In aanvulling op eerdergenoemde derde partijen, verwerkt CareConnections jouw gegevens middels de volgende aanbieders:

 • AFAS
 • Office 365

Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen

CareConnections neemt het verwerken van jouw persoonsgegevens serieus. Om deze reden hebben wij gepaste organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo is CareConnections ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, richten wij toegang tot persoonsgegevens passend in overeenkomstig deze standaarden en tekent elke CareConnections-medewerker een geheimhoudingsverklaring.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

CareConnections verwijdert jouw persoonsgegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld wanneer jouw vraag beantwoord is of wanneer de klantrelatie beëindigd wordt. De gegevens die wij verwerken middels marketingcookies worden niet langer dan 90 dagen bewaard.
Sommige gegevens dienen bewaard te worden voor financiële of fiscale verplichtingen. In deze gevallen worden persoonsgegevens bewaard voor 7 jaar. Bij het verstrijken van deze periode zorgt CareConnections voor een tijdige en volledige verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten aangaande de persoonsgegevens die we van jou verwerken

Uiteraard heb jij ook rechten aangaande jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken gehoor te geven aan de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Je hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe we dit doen. Aan dit recht hebben we invulling gegeven door deze privacyverklaring op te stellen en beschikbaar te stellen.
 • Recht op inzage: Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht om toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gegrond op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’): In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit verzoeken als:
  • Je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben;
  • Je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;
  • Je van mening bent dat wij ons niet aan de privacyregels houden bij het gebruik van jouw persoonsgegevens;
  • Wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwijderen;
  • Wij onverhoopt persoonsgegevens van jouw kind (jonger dan 16 jaar) hebben verwerkt of jouw persoonsgegevens hebben verwerkt toen je nog jonger dan 16 jaar was en je nu wil dat deze persoonsgegevens gewist worden. Laatstgenoemde zal niet vaak het geval zijn, omdat we je persoonsgegevens verwijderen zodra we je verzoek, klacht of opmerking behandeld hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt in sommige situaties het recht ons te verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Dit is van toepassing als:
  • Je hebt aangegeven dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn en je ons hebt gevraagd deze gegevens te wijzigen;
  • Als wij de persoonsgegevens eigenlijk niet mogen verwerken of niet langer nodig hebben, maar jij zelf niet wil dat we deze gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wil opvragen;
  • Wanneer jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en het is nog niet duidelijk welk belang zwaarder weegt (dat van jou of dat van ons), mogen wij jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken en wordt de verwerking beperkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’): Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een andere organisatie kunt overdragen.
 • Recht van bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit mag in twee gevallen: wanneer je reclamepost ontvangt zonder dat je toestemming hebt gegeven of vanwege je bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kan alleen bezwaar maken tegen een verwerking door een organisatie die dit doet op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van diens eigen belangen. Dit recht is daarom wel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door CareConnections, omdat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, staken wij de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
 • Geautomatiseerde besluitvorming: Je mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, inclusief profilering. CareConnections neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik van profilering.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen

CareConnections doet haar uiterste best jouw persoonsgegevens transparant en overeenkomstig wettelijke vereisten te verwerken. Mocht je toch een klacht hebben over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kan je ons een suggestie indienen door te gaan naar ons klantportaal.
Je kan je klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Voor meer informatie over hoe je bij hen een klacht kunt indienen, verwijzen we je door naar hun website.

CareConnections verwerkt geen gegevens van kinderen

CareConnections is zich ervan bewust dat kinderen extra bescherming verdienen waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft. De CareConnections website is bewust niet gericht op de verwerking van persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger.
Mocht het voorkomen dat iemand van 16 jaar of jonger persoonsgegevens met ons deelt door ons bijvoorbeeld een e-mail te sturen, zullen we deze persoonsgegevens verwijderen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

CareConnections wijzigt deze privacyverklaring van tijd tot tijd

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 september 2023.